ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

 

 

 

 

Студентскиот дом „Никола Карев“ - Охрид е придружна членка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола од 2016 година. Претставник од студентскиот дом учествува во работата на Сенатот на универзитетот.

УКЛО - Универзитет Св. „Климент Охридски“ Битола (uklo.edu.mk)

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА (сопствена сметка) тука...

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА (буџетска сметка) тука...

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА (сопствена сметка) тука...

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА (буџетска сметка) тука...